Obchodné podmienky

DANKA TRAVEL, s.r.o.

Vážený zákazník,

skôr než sa prihlásite na zájazd, prečítajte si pozorne tieto obchodné podmienky.

Všeobecné cestovné podmienky

 1. Uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu

1.1 Prihlásením sa na zájazd zákazník záväzne uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu s organizátorom zájazdu/cestovnou kanceláriou (ďalej CK) na základe ponuky zájazdu a týchto cestovných podmienok. Na zájazd sa môže prihlásiť ústne, faxom, cez internet, písomne listom alebo prihlasovacím formulárom. Na všetkých účastníkov uvedených v prihláške sa vzťahujú zmluvné povinnosti rovnako ako na prihlasujúceho. Zmluva vstupuje do platnosti prijatím/potvrdením prihlášky na zájazd cestovnou kanceláriou. Po uzatvorení zmluvy vydá CK zákazníkovi potvrdenie o objednaní zájazdu.

1.2 Ak obsah potvrdenia o objednaní zájazdu nesúhlasí s prihláškou zákazníka, ide o novú ponuku CK, ktorá je záväzná 10 dní. Zmluva sa uzatvorí na základe tejto novej ponuky, pokiaľ zákazník počas tejto lehoty platnosti ponuky novú ponuku CK výslovným alebo rozhodným vyhlásením (napr. úhrada zálohy) prijme.

 1. Platobné podmienky

2.1 Po uzatvorení zmluvy a prevzatí potvrdenia o objednaní zájazdu je splatná záloha vo výške 20% ceny zájazdu, ktorú treba uhradiť do 7 dní od dátumu vystavenia faktúry. Záloha sa započíta do ceny zájazdu.

2.2 Zvyšnú cenu zájazdu treba uhradiť najneskôr 28 dní pred začatím zájazdu, pokiaľ je isté, že zájazd sa uskutoční a už nemôže byť odrieknutý z dôvodov uvedených v bode 7.1 a zákazníkovi predloží doklad o poistení.

 1. Zmeny služieb a ceny pred uzatvorením zmluvy

3.1 Zmluvné služby vychádzajú z popisu služieb v detailných programoch resp. internetových ponukách a z potvrdenia o objednaní zájazdu zákazníkom.

3.2 CK si však výslovne vyhradzuje právo na zmenu ceny zájazdu pred uzatvorením zmluvy z dôvodu zvýšenia nákladov na dopravu, poplatkov za určité služby, napr. prístavné a letiskové poplatky, alebo zmenu platného výmenného kurzu, ktorá sa týka tohto zájazdu. Zákazník o tom bude pred rezerváciou včas informovaný.

3.3 CK si vyhradzuje právo na malé zmeny /ako zmena hotela, turistickej trasy/ ako aj časové posuny. CK má však snahu, čo najlepšie všetko zorganizovať.

 1. Odstúpenie zákazníka od zmluvy, zmena rezervácie, náhradníci

4.1 Zákazník môže kedykoľvek pred nástupom na zájazd odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu. Rozhodujúce je doručenie oznámenia o odstúpení cestovnej kancelárii. Zákazníkovi odporúčame, oznámiť odstúpenie od zmluvy písomne.

4.2 Keď zákazník odstúpi od zmluvy, CK je oprávnená požadovať primerané odškodné za už realizované prípravy zájazdu a za svoje výdavky. Výška odškodnenia, ktoré CK prislúcha, sa určuje podľa ceny zájazdu po odpočítaní hodnoty zvyčajne usporených výdavkov a tých výdavkov, ktoré zvyčajne môže získať ďalším využitím služieb zájazdu. CK môže tento nárok na odškodnenie stanoviť v paušálnej výške (% z ceny zájazdu) v závislosti od toho, koľko dní pred dohovoreným nástupom na zájazd k odstúpeniu od zmluvy dôjde a môže požadovať nasledovné paušálne sumy odškodného:

Do 30 dní pred nástupom na zájazd 20 %,
od 29. do 22. dňa pred nástupom na zájazd 30%,
od 21. do 14. dňa pred nástupom na zájazd 40 %,
od 13. do 7. dňa pred nástupom na zájazd 50%,
od 6. dňa pred nástupom na zájazd 90% z ceny zájazdu.

Zákazník môže CK dokázať, že jej nevznikla žiadna škoda alebo vznikla škoda podstatne nižšia ako príslušná paušálna suma.

4.3 CK si vyhradzuje právo, požadovať namiesto príslušných paušálov vyššie, konkrétne odškodnenie a v takom prípade preukazuje, že jej vznikli výdavky v podstatne vyššej sume, ako príslušná paušálna suma. Požadované odškodnenie potom vyčísli a zdokladuje bez zohľadnenia ušetrených výdavkov a prípadného ďalšieho využitia služieb zájazdu.

4.4 Zákazník nemá po uzatvorení zmluvy právny nárok na zmenu rezervácie (napr. zmenu termínu zájazdu, cieľa zájazdu alebo ubytovania). Pokiaľ je zmena rezervácie možná, môže CK požadovať poplatok za zmenu rezervácie vo výške 25.- Euro za každú rezerváciu. Zmena rezervácie neskôr ako 45 dní pred nástupom na zájazd, pokiaľ je vôbec možná, sa môže zrealizovať výlučne odstúpením od zmluvy podľa bodu 5.2 a následnou novou rezerváciou/prihlásením na zájazd. Zákazník môže kedykoľvek preukázať, že CK nevznikla žiadna škoda alebo iba škoda oveľa nižšia ako požadovaná paušálna náhrada za zmenu rezervácie vo výške 25.- Eur.

4.5 Až do nástupu na zájazd môže zákazník zabezpečiť náhradníka, ktorý prevezme práva a povinnosti plynúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu a tohto CK vopred oznámiť. CK môže náhradníka odmietnuť, pokiaľ nespĺňa požiadavky účasti na zájazde alebo je jeho účasť na zájazde v rozpore so zákonnými predpismi alebo úradnými nariadeniami. Náhradník a pôvodný zákazník ručia CK ako spoločný dlžník za úhradu ceny zájazdu a všetkých dodatočných nákladov spojených s účasťou tretej osoby na zájazde.

 1. Nevyužité služby

Pokiaľ zákazník nevyužije jednotlivé služby zájazdu, ktoré mu CK riadne ponúkala, z dôvodu predčasného návratu kvôli chorobe alebo z iných osobných dôvodov, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu.

 1. Odstúpenie a vypovedanie zmluvy cestovnou kanceláriou

6.1 CK môže v prípade, že nezíska dostatočný počet účastníkov, odstúpiť od zmluvy, pokiaľ to bolo v ponuke zájazdu výslovne uvedené spolu s termínom, do ktorého musí oznámenie o odstúpení od zmluvy zákazníkovi doručiť a pokiaľ sú oba tieto údaje jasne uvedené aj v potvrdení o objednaní zájazdu a príslušné upozornenie je aj v popise zájazdu. CK musí zákazníkovi odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr 28 dní pred dohovoreným nástupom na zájazd. Cena zájazdu, ktorú zákazník zaplatil, mu bude obratom vrátená.

6.2 Pokiaľ zákazník/účastník zájazdu napriek príslušnému upozorneniu CK trvale vyrušuje alebo sa správa natoľko v rozpore so zmluvou, že nie je možné pokračovať v zmluvnom vzťahu až do dohovorenej doby ukončenia zmluvného vzťahu alebo do uplynutia výpovednej lehoty, môže CK bez dodržania lehoty zmluvu vypovedať. Pritom má nárok požadovať vrátenie ceny zájazdu po odpočítaní hodnoty ušetrených výdavkov a príp. náhrad poskytovateľov služieb alebo podobných výhod, ktoré získala za iné využitie nevyužitých služieb. Prípadné dodatočné náklady na dopravu späť znáša rušiteľ sám.

 1. Vypovedanie zmluvy z dôvodu vyššej moci

Pokiaľ by bol zájazd z dôvodov vyššej moci, ktorú v čase uzatvorenia zmluvy nebolo možné predpokladať, značne skomplikovaný, ohrozený alebo ovplyvnený, môžu CK aj zákazník zmluvu vypovedať. Právne následky vyplývajú zo zákona (§§651j, 651e ods. 3 s. 1 a 2, ods. 4 s. 1). CK môže potom požadovať primeranú náhradu za už poskytnuté služby zájazdu. CK je povinná prijať nevyhnutné opatrenia, predovšetkým pokiaľ zmluva zahŕňa dopravu späť, a účastníka zájazdu dopraviť späť. Dodatočné náklady na dopravu späť uhradia zmluvné strany na polovicu. Inak hradí dodatočné náklady zákazník.

 1. Ručenie CK, obmedzenie ručenia

8.1 Zmluvné ručenie CK za škody, pokiaľ nejde o poškodenie zdravia, je na jeden zájazd a jedného zákazníka obmedzené na trojnásobok ceny zájazdu, pokiaľ škodu nespôsobil zákazník úmyselne alebo hrubou nedbalosťou alebo CK nie je zodpovedná za škodu, ktorá vznikla zákazníkovi vinou jedného z poskytovateľov služieb.

8.2 Za všetky súdne uplatňované nároky na náhradu škody voči CK za nepovolené konanie, pokiaľ škody neboli spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou, ručí CK u vecných škôd a majetkovej ujmy do výšky trojnásobku ceny zájazdu na jeden zájazd a zákazníka.

8.3 Obmedzenia ručenia uvedené v bodoch 8.1 a 8.2 neplatia pre nároky, ktoré vyplývajú podľa Montrealskej dohody zo straty batožiny.

8.4 CK neručí za chyby v plnení záväzkov (poskytovaní služieb), vecné škody a zranenia v súvislosti so službami, ktoré sú iba sprostredkované ako služby poskytované treťou osobou (napr. fakultatívna ponuka miestnych agentúr a CK vrátane výletov a sprevádzania), pokiaľ sú tieto služby v ponuke zájazdu a v potvrdení rezervácie výslovne uvedené ako poskytované zmluvnými partnermi, takže zákazníkovi je jasné, že nie sú súčasťou služieb poskytovaných CK. CK samozrejme ručí za všetky služby, ktoré súvisia s dopravou zákazníka z ponúkaného miesta odchodu na objednaný zájazd do ponúkaného cieľového miesta, vrátane dopravy počas pobytu a ubytovania počas pobytu aj v prípade, pokiaľ CK spôsobí zákazníkovi škodu tým, že poruší svoju povinnosť informovať, poučiť a zabezpečiť organizáciu.

 1. Spolupráca zákazníka, reklamácia

9.1    Zákazník je povinný, spolupracovať v prípade chyby v plnení záväzkov v rámci zákonných ustanovení o povinnosti minimalizovať škody, predchádzať prípadným škodám alebo ich minimalizovať.

9.2    O prípadných nedostatkoch musí zákazník bezodkladne informovať miestneho delegáta alebo ich oznámiť na dolu uvedenú adresu/telefónne číslo a tam žiadať o nápravu. Pokiaľ zákazník poruší povinnosť informovať o nedostatkoch/chybách, nemá nárok na zníženie ceny zájazdu. CK môže nápravu odmietnuť, pokiaľ by vyžadovala neprimerané náklady. CK môže zabezpečiť nápravu tak, že poskytne rovnaké alebo rovnocenné náhradné plnenie/službu. Delegát nie je oprávnený, uznať nárok zákazníka voči CK.

9.3    Pokiaľ nedostatok/chyba značne ovplyvní zájazd a CK počas primeranej lehoty, stanovenej zákazníkom nezabezpečí nápravu, môže zákazník vypovedať zmluvu o obstaraní zájazdu. Stanovenie lehoty zákazníkom sa nevyžaduje v prípade, keď náprava nie je možná alebo CK nápravu odmietne alebo je okamžité vypovedanie zmluvy v záujme zákazníka.

 1. Vylúčenie nárokov a premlčanie

10.1  Zákazník si musí nároky z dôvodu neposkytnutia služieb zájazdu v súlade so zmluvou uplatniť voči CK do jedného mesiaca po termíne ukončenia zájazdu stanovenom v zmluve na dolu uvedenej adrese. Po uplynutí tejto lehoty si môže zákazník uplatniť nároky iba v prípade, že nedodržanie lehoty nezavinil.

10.2  Nároky zákazníka vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu podľa §§ 651c až f Občianskeho zákonníka sú v prípade vecných škôd a ujmy na majetku premlčané po uplynutí jedného roka, pokiaľ neboli zákazníkoviškody spôsobené závažným porušením povinností CK z nedbanlivosti alebo závažným porušením povinností jedným z pracovníkov alebo zákonným zástupcom CK úmyselne alebo z nedbanlivosti. Premlčanie začína dňom, v ktorom mal zájazd podľa zmluvy končiť. Pokiaľ prebiehajú medzi zákazníkom a CK jednania o nároku alebo okolnostiach, na ktorých sa nárok zakladá, premlčanie sa odkladá, pokiaľ zákazník alebo CK neodmietnu pokračovať v jednaniach. Premlčanie vstupuje do platnosti najskôr 3 mesiace po skončení odkladu. Na nároky z nepovoleného konania aj všetky nároky na náhradu v prípade zranenia sa vzťahuje zákonná premlčacia lehota.

 1. Požiadavky na pasy a víza, zdravotné predpisy

11.1  CK informuje štátnych príslušníkov štátu EU, v ktorom zájazd ponúka, o požiadavkách na pasy a víza a zdravotných formalitách, ktoré sú pre pobyt potrebné, pred uzatvorením zmluvy a pri zmenách týchto predpisov pred nástupom na zájazd. Štátnym príslušníkom iných štátov poskytne informácie príslušný konzulát.

11.2  Zákazník je sám zodpovedný za dodržanie všetkých dôležitých predpisov potrebných pre realizáciu zájazdu a za zabezpečenie/zobratie si potrebných cestovných dokladov. Všetky následky, predovšetkým úhradu nákladov na cestu späť, ktoré prinesie nedodržanie týchto predpisov, znáša zákazník, iba že by toto nedodržanie zavinila CK nesplnením alebo nedostatočným splnením informačnej povinnosti.

 1. Ochrana údajov

Osobné údaje, ktoré zákazník poskytne CK, sa spracúvajú elektronicky a používajú sa v potrebnej miere na vypracovanie, realizáciu alebo ukončenie zmluvy o obstaraní zájazdu a zabezpečenie starostlivosti o zákazníka. CK sa pri získavaní, spracovaní a používaní osobných údajov riadi ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov. Zákazník môže kedykoľvek požiadať o kontrolu uchovávaných údajov, informáciu o nich, údaje zmeniť alebo nechať vymazať. Správou zaslanou na  info@dankatravel.com  môže zákazník svoj súhlas s používaním osobných údajov na reklamné účely alebo na prieskum trhu kedykoľvek zrušiť. CK neposkytuje údaje zákazníkov nepovolaným tretím osobám.

 1. Pokyny k zájazdu

Informácie o zájazde budú uvedené v podrobných pokynoch k zájazdu. Každý zákazník ich dostane spravidla 3 týždne pred uskutočnením zájazdu, najneskôr však 7 dní pred odchodom. 

 1. Zodpovednosť za zákazníka na zájazde
  14.1.
  Zákazník sa zúčastňuje zájazdu a športového programu, najmä lezenia, horskej a vysokohorskej turistiky, na vlastné nebezpečenstvo.
  14.2. Zákazník sa zaväzuje riadiť sa počas zájazdu pokynmi sprievodcu alebo športového inštruktora a pri prípadnom individuálnom programe v teréne informovať vedúceho zájazdu o plánovanej trase a programe. Zákazník sa zaväzuje, že sa bude počas zájazdu správať tak, aby nepoškodzoval a negatívne neovplyvňoval prírodu a životné prostredie.
 2. Záverečné ustanovenia

Neplatnosť jednotlivých ustanovení týchto Cestovných podmienok nemá vplyv na platnosť celej zmluvy o obstaraní zájazdu.

 1. Miesto žaloby

Zákazník môže CK zažalovať iba na tomto mieste.

 1. Cestovná kancelária

 

DANKA TRAVEL, s.r.o., Krížna 362, 01351 Predmier, SLOVENSKÁ REPUBLIKA